Geloofsbelijdenis

AIM’s geloofsbelijdenis

De eenheid en drieëenheid van God, eeuwig bestaand in drie gemeenschappelijke personen : de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.

God de schepper en onderhouder van alle dingen, die de mens schiep, mannelijk en vrouwelijk, naar zijn eigen beeld en gaf hem gezag over de aardse schepping

De godheid en de menselijkheid van God de Zoon, de Here Jezus Christus, die zijnde werkelijk God ook mens werd, verwekt door de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, werd gekruisigd, gestorven en begraven, opgestaan uit de dood en verhoogd aan de rechterhand van de Vader, wiens twee naturen eeuwig en onafscheidelijk verenigd in één persoon.

De godheid en persoonlijkheid van God de Heilige Geest, en de noodzaak van zijn werk om de dood van Christus effectief te maken naar de individuele zondaar, hem te leiden tot berouw tegenover God en geloof in de Here Jezus Christus; en in zijn bediening door permanente inwoning in en werken door de gelovige voor een goddelijk leven en dienst.

De goddelijke, mondelinge inspiratie, onfeilbaarheid en de onfeilbaarheid van de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament oorspronkelijk gegeven en hun absolute en laatste gezag in alle gevallen van geloof en gedrag.

De menselijke zondigheid en schuld van de menselijke natuur sinds de zondeval, overgeleverd aan God’s wraak en veroordeling.

De opofferende dood van onze vertegenwoordiger en plaatsvervanger, de Here Jezis Christus, de vleesgeworden Zoon van God, door wiens vergoten bloed verzoening verkregen werd voor de zonde de hele wereld en waardoor de mens alleen verlost wordt van de schuld, straf en macht van de zonde.

De noodzaak van de wedergeboorte als het werk van God de Heilige Geest, alleen te verkrijgen door de Here Jezus Christus te aanvaarden als Redder, dat de mens alleen gered wordt door genade door geloof, niet door werken.

De zekerheid van de gelovige, gebaseerd alleen op het verzoenende werk van de Here Jezus Christus, als opnieuw geboren kind van God, heeft de zekerheid van redding en heeft het recht op alle voorrechten van de zonen God’s.

De verantwoordelijkheid van de gelovige om goede werken te doen en de onthulde wil van God in leven en dienst, waardoor een eeuwige beloning zal worden ontvangen.

De ware Kerk,waarvan de Here Jezus Christus het hoofd is, en zijn leden zijn wedergeboren personen verenigd in Christus en naar elkaar door de Heilige Geest.

De naleving van zijn verordeningen van devDoop en het Heilige Avondmaal zoals ingesteld door de Here Jezus Christus.

De belangrijkste opdracht van de Kerk is de verheerlijking van God en het evangelie te prediken aan elk schepsel.

De persoonlijke en zichtbare terugkomst van de Here Jezus Christus.

De opstanding van het lichaam.

De eeuwige zegen van de geredden en het eeuwige straf voor de verlorene..

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.