Africa
Inland Mission

Annemarie Boks

Sent from Evangelische Gemeente Parousia in Zoetermeer, The Netherlands

Facebook

Twitter

annemarieboks.aimsites.org

annemarieboks.com

English

Annemarie Boks werkt in DR Congo als directeur van het Aids Awareness Program gestart door de CECA 20 (Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique).

DR Congo is the largest country in sub-Saharan Africa by area. With a population of over 75 million,it is the most populated officially Francophone country, the fourth most populated nation in Africa and the nineteenth most populated country in the world.

Annemarie Boks werkt sinds 2002 in het AIDS Preventie Programma van de CECA (de plaatselijke kerk). Ze woont en werkt vanuit Adi, in het noordoosten van de Democratische Republiek Congo, en heeft de leiding over het programma, terwijl ze ook verantwoordelijk is voor de administratie en financien. Ze werkt samen met 5 staf werkers die in vier verschillende gezondheidszones werken. Het AIDS Programma heeft diverse projecten. De grootste hiervan is het opzetten en trainen van Support en Actie Groepen in de lokale kerken. Hierin werken vrijwilligers samen om te zorgen voor mensen met AIDS en om voorlichting te geven in hun kerk en haar omgeving. DE SAG zetten kleine projecten op om zelf inkomsten te verkrijgen. Verder houdt het AIDS Programma zich bezig met assistentie van mensen met AIDS (bij voorbeeld voor transport als ze naar Uganda moeten voor hun ARV medicijnen), het betalen van schoolgeld voor weeskinderen, ontwikkelen van lesmateriaal (boeken en films), het verzorgen van radio programma’s en het werken met jeugd. Dit alles om mensen bekend te maken met AIDS en ook met de liefde van God, die zijn Zoon gestuurd heeft om aan het kruis te sterven voor ons zondaars. Annemarie zelf is ook bezig met het zoeken van financiele ondersteuning voor het programma dat sinds 2011 niet meer ondersteund wordt door een donor organisatie. Dat het programma nog draait is te danken aan God zelf, en aan vrienden en familie die het programma met kleine giften ondersteunt. Waarvoor heel hartelijk dank.

Het AIDS Preventie Programma – geschiedenis

Het AIDS Preventie Programma in Congo kwam pas goed op gang toen in 1999 sommigen van onze kerkleiders samen met enkele AIM Congo zendelingen naar Kenya gingen om daar deel te nemen aan een AIDS workshop. Het was toen pas dat ze zich realiseerden dat ze moesten reageren op het probleem dat AIDS ook in de kerken presenteerde. Liki Muza, werkzaam in het departement van onderwijs van de CECA 20, werd aangesteld als coordinator van het programma. Omdat hij in het departement van onderwijs werkte, had hij makkelijk toegang tot de scholen en dat is ook precies waar hij begon. Tevens startte hij met voorlichting in één van de CECA kerken in Bunia. In 2002 kwam Annemarie terug naar Congo en is ze met hem samen gaan werken. Ze was in Uganda toen in augustus 2002 hevige gevechten uitbraken in Bunia en ze hierdoor niet meer terug kon. Door de kerkleiding werd besloten dat Annemarie in Aru (Congo) zou blijven en van daaruit zou werken. Het programma begon zich te ontwikkelen toen Liki en Annemarie in december “Kies Hoop” workshops gingen geven voor Bijbelschool docenten in Aru, Todro en Adi. Sinds die tijd zijn er ook “Kies Hoop” workshops georganiseerd voor kerkleiders. Door de oorlog was het echter moeilijk om geld van het programma vanuit Bunia naar Aru te sturen. Om zijn familie, die in februari 2003 naar Aru was verhuisd, te kunnen onderhouden, besloot Liki het programma te verlaten en andere mogelijkheden te onderzoeken. Ondanks zijn afwezigheid ging het programma door met workshops in verschillende regio’s van de CECA. De “Kies Hoop” workshops zijn georganiseerd in vijf van de acht CECA kerkdistricten, presentaties over AIDS werden gegeven tijdens kerkconferenties, beiden geillustreerd met videos en op diverse scholen werd voorlichting gegeven over AIDS. Ook begonnen er twee keer per week radio uitzendingen over AIDS  over de lokale radio, Radio Tangazeni Kristo (Radio Verkondig Christus). Samen met andere organisaties heeft het AIDS Preventie Programma twee boeken geschreven voor de basis en middelbare scholen die zijn verspreid en die worden gebruikt. In 2005 werd het team verrijkt met twee collega’s. Okusaru Ayagabho Josephine kwam in februari 2005 helpen en was verantwoordelijk voor de radio uitzendingen. Drudra Titre Lambert nam in september 2005 de taak over als coordinator van het programma. Toen Annemarie in 2007 terugkwam van verlof, was het besluit genomen om het hoofdkantoor van het AIDS Programma te vestigen in Adi. Organisatorisch ging dit moeilijk, maar uiteindelijk was het in 2009 zo ver. Ondertussen was het team uitgebreid met Bhayo Leku en Likambo Mutro die in twee andere zones werkten. Van 2007-2010 werd het AIDS Programma ondersteund door Red een Kind. Momenteel bestaat de staf uit: Okusaru en Alio in Aru, Ayikoyo in Adja, Bhayo in Ariwara en Likambo in Adi. Ze werken hard en ontplooien veel activiteiten zonder dat ze daar eigenlijk de middelen voor hebben. Uw gebed voor hen en het AIDS Programma wordt heel erg op prijs gesteld. Annemarie

Staf team van het AIDS Programma

Staf team van het AIDS Programma

Opzetten voor een film show

Opzetten voor een film show

Annemarie Boks works in DR Congo as a Director of an Aids Awareness Program established by the CECA 20 (Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique) church.

Annemarie Boks works since 2002 in the AIDS Prevention Program of the CECA (the local church)). She lives and work out of Adi, in the north east of the Democratic Republic Congo and leading the program, while she also is responsible for the administration and finance. She works together with 5 staff workers who work in four different healthzones. The AIDS program has several projects. The biggest of this is setting up and training of Support and Action Groups in the local churches. In this volunteers work together in caring for people with AIDS and to give information in their church and surrounding. The SAG set up small projects for getting incomes themselves. The AIDS program also is busy with assistance of people with AIDS (for example transport when they had to go to Uganda for the ARV medicines), paying schoolfee for orphans, developing lessonmaterial (books and films), performing radio programs and working with youth. This is al done to make people known about AIDS and also the love of God, which has send his Son to die on a cross for us, simmers.

Annemarie herself is also busy with searching financial support for the program which is not supported anymore by a donor organisations since 2011. That the program is still going on, is by grace of God self and by friends and familie who support the program with small gifts. Many thanks for that.

zelf is ook bezig met het zoeken van financiele ondersteuning voor het programma dat sinds 2011 niet meer ondersteund wordt door een donor organisatie. Dat het programma nog draait is te danken aan God zelf, en aan vrienden en familie die het programma met kleine giften ondersteunt. Waarvoor heel hartelijk dank.

The AIDS Prevention Program – history

The AIDS Prevention Program in Congo really get progress when in 1999 some of our churchleaders together with some AIM Congo missionaries were going to Kenya in participating a AIDS workshop. It was then that they realized that they had to respond to the problem that AIDS also present itself in the churches. Liki Muza, working in the department of education of the CECA 20, was appointed as coordinator of the program. Because he worked in the department of education , he had easy entrance to schools and that is exactly where he started. He also started to give information in one of the CECA churches in Bunia. In 2002 Annemarie came back to Congo and started to work with him. She was in Uganda when in august 2002 severe fights  broke out in Bunia and therefore she could not go back. The leading of the church decided that Annemarie should stay in Aru (Congo) and work from there. The program developed more when Liki and Annemarie started in december “Choose Hope” workshops for teachers of Bible Schools in Aru, Todro en Adi. Since that time there also “Choose Hope” workshops were organized for churchleaders. Due to the was is was difficult to send money of the program from Bunia to Aru. To support his family, which were moved to Aru in februar 2003, Liki decided to leave the program and investigate other possibilities. Despite his absence the program was going on with workshops in different regions of the CECA. The “Choose Hope” workshops are organized in 5 of the 8 CECA churchdistricts, presentations about AIDS were held during churchconferences, both illustrated with video’s and on different school information was given about AIDS. Als started 2 times a week radio broadcasts about AIDS on the local radio, Radio Tangazeni Kristo (Radio Proclaim Christ). Together with other organizations the AIDS Prevention Program has written two books for the primary and secondary schools, which are distributed and are used. In 2005 the team was enriched with two colleagues. Okusaru Ayagabho Josephine came help in februar 2005 and was responsible for the radio broadcasts. Drudra Titre Lambert took in september 2005 over the task as coordinator of the program. When Annemarie came back in 2007 from furlough, the descission was taken to establish the headoffice of the AIDS program in Adi. The arrangement of this was difficult but at last in 2009 is was done. In the meanwhile the team was extended with Bhayo Leku and Likambo Mutro who worked in two other zones. From 2007-2010 the AIDS Program was supported by Red een Kind (Save a child). At the moment the staff consist of :Okusaru and Alio in Aru, Ayikoyo in Adja, Bhayo in Ariwara and Likambo in Adi. They work hard and develop a lot of activities without they really have the resources for it. Your prayer for them and the AIDS Program are very much appreciated.

Staf team van het AIDS Programma

Stafd team of the AIDS Program

Opzetten voor een film show

Setting up for movie show

Partner with Annemarie Boks

Annemarie works as the Director of the Aids Awareness Program of CECA 20, the church in DR Congo with which AIM collaborates, seeking to equip pastors for their ministry amongst those living with HIV.

If you would like to partner with Annemarie in your prayers, gifts and practical support, please download and complete this form and return to Freepost RTJH-JRZE-XXKX Africa Inland Mission, Halifax Place, Nottingham NG1 1QN.

For people from the Netherlands, please fill in the websiteform from the Netherlands

AIDS awareness Congo

Annemarie Boks

Ziekenhuis Adi

For any queries, please email: finance.nl@aimint.org

 

 

Latest prayer points

Related Articles

  • Changing attitudes in DR Congo - Read about the Aids Awareness Programme of the Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique (CECA) church in Adi, DR Congo.
  • Serving the Church in D.R. Congo - Toni Stenger, serving in Bunia, DR Congo, shares about her work with the Communauté Evangélique au Centre de l’Afrique (CECA) church and the importance of theological training.
  • Supporting those living with Aids in DR Congo - Annemarie Boks from the Netherlands serves in Adi, Congo working with the local church to support those living with Aids.
  • Caroline in Congo - Dr Caroline Bell is currently exploring her call to long term medical mission through a Short Term placement in Adi, D. R. Congo. Here she shares what life is like in the Congo and how things are going so far...